Cách chuyển đổi PUB sang JPG trong Java

Hướng dẫn nhanh này hướng dẫn bạn cách chuyển đổi PUB sang JPG trong Java. Nó giải thích tất cả các chi tiết cơ bản như thiết lập môi trường và quy trình từng bước theo sau là mã mẫu thể hiện tính năng chuyển đổi Publisher sang JPG trong Java. Bạn không cần cài đặt Microsoft Publisher hoặc bất kỳ ứng dụng nào khác để xử lý các tệp PUB và xuất chúng dưới dạng hình ảnh JPG.

Các bước chuyển đổi PUB sang JPG bằng Java

  1. Định cấu hình thư viện Aspose.PUBAspose.PDF để hiển thị tệp PUB
  2. Tải tệp PUB đầu vào bằng giao diện IPubParser
  3. Xuất tệp PUB đã tải dưới dạng tài liệu PDF
  4. Truy cập tài liệu PDF trung gian
  5. Nhận kích thước cho mỗi trang của tệp PDF
  6. Đặt kích thước trang và độ phân giải hình ảnh cho hình ảnh JPG
  7. Chuyển đổi từng trang sang định dạng hình ảnh JPG bằng phương pháp process()

Các bước trên tổng hợp toàn bộ quá trình để xây dựng bộ chuyển đổi Publisher sang JPG trong Java. Những điều này giải thích sự tích hợp của các thư viện vào các dự án của bạn, sau đó là thuật toán và mã mẫu. Bạn chỉ cần thực hiện một vài lệnh gọi API để tải tệp PUB đầu vào, chuyển đổi nó sang định dạng PDF và sau đó hiển thị hình ảnh JPG đầu ra.

Mã để chuyển đổi PUB sang JPG trong Java

Đoạn mã này minh họa cách chuyển đổi Microsoft Publisher sang JPG trong Java. Trước hết, nó phân tích cú pháp tệp PUB đầu vào bằng phương thức parse(). Sau đó, nó xuất tệp được phân tích cú pháp dưới dạng tài liệu PDF và sau đó hiển thị hình ảnh JPG của mỗi trang bằng cách sử dụng thể hiện của lớp JpegDevice.

Hướng dẫn này đã thảo luận về thông tin liên quan đến việc chuyển đổi tệp PUB sang JPG trong Java. Mặt khác, nếu bạn muốn chuyển đổi tệp PUB thành hình ảnh PNG, vui lòng đọc bài viết trên cách chuyển đổi PUB sang PNG trong Java.

 Tiếng Việt