Cách chuyển đổi hình ảnh PUB sang PNG bằng Java

Hướng dẫn ngắn gọn này cung cấp chi tiết về cách chuyển đổi PUB sang hình ảnh PNG bằng Java. Quá trình chuyển đổi này được thực hiện theo hai bước bằng cách chuyển đổi tệp PUB thành PDF và sau đó PDF đầu ra được chuyển đổi thành hình ảnh PNG. Bạn cũng sẽ tìm hiểu cách Java tạo hình ảnh PNG từ PUB sao cho nếu nó chứa nhiều trang, thì mỗi trang sẽ được chuyển đổi thành một hình ảnh riêng biệt.

Các bước để chuyển đổi hình ảnh PUB sang PNG bằng Java

  1. Cài đặt Aspose.PUBAspose.PDF trong ứng dụng của bạn để chuyển đổi tệp PUB sang Hình ảnh PNG
  2. Tải tệp PUB bằng đối tượng lớp Document
  3. Chuyển đổi tệp PUB nguồn thành PDF
  4. Tải tệp PDF trung gian vào đối tượng lớp PDF Document có liên quan để chuyển đổi sang hình ảnh PNG
  5. Lặp lại từng trang và lưu dưới dạng hình ảnh PNG

Các bước này hướng dẫn bạn xuất hình ảnh PUB sang PNG trong Java cùng với tất cả các chi tiết cần thiết cần thiết cho chuyển đổi này theo chương trình. Trước tiên, bạn cần chuyển đổi PUB thành tệp PDF, sau đó xử lý tất cả các trang trong tệp PDF trung gian để chuyển đổi từng trang thành tệp hình ảnh riêng biệt.

Mã để chuyển đổi hình ảnh PUB sang PNG bằng Java

Trong mã này, chúng tôi đã sử dụng lớp PubFactory để tạo trình phân tích cú pháp cho tệp PUB đầu vào. Trình phân tích cú pháp này trả về một đối tượng tài liệu PUB được PDFConverter sử dụng để tạo tệp PDF và lưu tệp đó vào đĩa. Tệp PDF trung gian này được tải lại dưới dạng tài liệu PDF và được xử lý để chuyển đổi từng trang trong tệp PDF thành hình ảnh PNG riêng biệt.

Trong hướng dẫn này, bạn đã học cách tạo hình ảnh PUB thành PNG bằng Java. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm kiếm các bước để xử lý tệp PDF trong Java, hãy tham khảo bài viết trên cách đọc file PDF trong Java.

 Tiếng Việt