Cách chèn bảng vào PDF bằng Python

Bài viết này hướng dẫn bạn cách chèn bảng vào PDF bằng Python. Nó cung cấp thông tin chi tiết để thiết lập môi trường chạy mã mẫu, quy trình từng bước để làm rõ thao tác này và mã mẫu có thể chạy được để thêm bảng vào PDF bằng Python. Bạn sẽ tìm hiểu tất cả các bước cơ bản để tạo một tệp PDF mới, chèn trang, tạo bảng, điền vào bảng, định dạng bảng và lưu tệp PDF kết quả trên đĩa.

Các bước để chèn bảng vào PDF bằng Python

  1. Định cấu hình môi trường thành sử dụng Aspose.PDF cho Python qua .NET để tạo bảng PDF
  2. Tạo một tệp PDF mới bằng cách sử dụng đối tượng lớp Document và thêm một trang vào đó để chèn bảng
  3. Tạo một đối tượng bảng bằng cách sử dụng lớp Table và đặt cài đặt đường viền cho nó
  4. Lặp lại nhiều lần để thêm hàng và cột trong bảng cùng với dữ liệu mẫu
  5. Thêm bảng vào bộ sưu tập đoạn văn của trang đã chọn
  6. Lưu tệp PDF trên đĩa có bảng chứa dữ liệu mẫu trong đó

Các bước này tóm tắt quá trình thêm bảng vào PDF bằng Python. Tất cả các lớp và phương thức cần thiết được giới thiệu như lớp Tài liệu để tạo PDF, lớp Trang để tạo trang, lớp Bảng để tạo bảng và bộ sưu tập ô trong lớp hàng để điền vào bảng. Việc định dạng bảng được thực hiện bằng cách sử dụng đối tượng lớp BorderInfo yêu cầu cờ cho cạnh của đường viền, Chiều rộng của đường viền và màu của đường viền.

Mã để chèn bảng trong PDF bằng Python

Mã này trình bày quy trình chèn bảng vào PDF bằng Python. Nó sử dụng phương thức add() trong bộ sưu tập aspose.pdf.Document.pages để chèn một trang vào PDF và lớp aspose.pdf.Table để tạo một bảng bằng hàm tạo mà không có bất kỳ đối số nào. Lớp bảng có thuộc tính default_cell_border có thể được đặt để định dạng bảng nếu cần. Mỗi bảng là một tập hợp các hàng và cột được truy cập bằng cách sử dụng bộ sưu tập Table.rows và row.cells tương ứng.

Bài viết này đã dạy chúng ta cách thêm bảng trong Adobe Acrobat bằng Python. Nếu bạn muốn tìm hiểu quy trình chuyển đổi PDF sang HTML, hãy tham khảo bài viết trên cách chuyển đổi PDF sang HTML trong Python.

 Tiếng Việt