Cách cài đặt Python để chạy Aspose.PDF cho Python qua .NET

Chủ đề này bao gồm các bước chi tiết về cách cài đặt python để chạy Aspose.Pdf cho Python qua .NET. Nó được coi là bạn đã định cấu hình .NET Framework trong bất kỳ hệ điều hành dựa trên Microsoft Windows, Linux hoặc macOS nào và hướng dẫn bạn cài đặt tất cả phần mềm cần thiết để thực thi mã Aspose.Pdf trong Python. Chúng tôi sẽ cài đặt Python trong các bước này và tạo tệp PDF mới để xác minh môi trường.

Các bước cài đặt Python để chạy Aspose.Pdf cho Python qua .NET

  1. Nó được coi là bạn có hệ điều hành Microsoft Windows, Linux hoặc macOS được định cấu hình với hỗ trợ .NET framework. Để biết thêm thông tin, bạn có thể truy cập, Install .NET on Windows, Linux, and macOS
  2. Cài đặt tiện ích mở rộng Python trong Mã VS
  3. Cài đặt Python 3.9.6
  4. Cài đặt lệnh Pip
  5. Cài đặt phiên bản mới nhất của Aspose.Pdf for Python via .NET bằng Pip
  6. Tạo và thực thi mã Aspose-Pdf cho Python để tạo tệp PDF

Nếu bạn đã thiết lập môi trường đáp ứng hai bước đầu tiên, bạn có thể bỏ qua chúng và tiếp tục với các lệnh tiếp theo trong thiết bị đầu cuối hoặc dấu nhắc lệnh bên trong môi trường Windows, Linux hoặc macOS của bạn. Bạn cần cài đặt Python và Pip3 để cài đặt Aspose.Pdf.

Tập lệnh cài đặt Python để chạy Aspose.Pdf cho Python qua .NET

Nếu .NET Framework, Python 3.9.6 và PIP đã được thiết lập trong môi trường của bạn, thì bạn có thể bắt đầu từ Bước 5 trở đi để sử dụng API. Bạn nên sử dụng Python 3.9.6 với API thay vì các phiên bản Python2.x cũ hơn.

Mã mẫu hoạt động cơ bản sử dụng API cũng được cung cấp để xác minh cài đặt. Bạn có thể sử dụng các mẫu khác và khám phá các tính năng API để làm việc với các mẫu khác nhau mà bạn muốn tạo bằng API.

 Tiếng Việt