Cách chuyển đổi XPS sang PDF trong Java

Hướng dẫn này cung cấp chi tiết về cách chuyển đổi XPS sang PDF trong Java. Nó bao gồm quy trình từng bước, thông tin cấu hình môi trường cũng như đoạn mã có thể chạy được để thay đổi XPS thành PDF trong Java. Bạn chỉ cần tải tệp nguồn XPS và xuất nó dưới dạng tệp PDF bằng một vài lệnh gọi API.

Các bước chuyển đổi XPS sang PDF bằng Java

  1. Thiết lập môi trường hệ thống bằng cách cài đặt Aspose.Page để chuyển đổi tệp XPS
  2. Khởi tạo luồng đầu ra PDF để tạo tệp PDF
  3. Tải tệp XPS đầu vào bằng lớp XpsDocument
  4. Tạo một thể hiện của đối tượng lớp PdfSaveOptions để đặt thuộc tính PDF
  5. Chuyển đổi tệp XPS thành PDF bằng đối tượng lớp PdfDevice

Các bước này xây dựng quy trình chuyển đổi tệp XPS thành PDF trong Java. Chỉ cần tải tệp XPS đầu vào, chỉ định các đặc điểm cần thiết của tệp PDF và xuất tệp thành tệp hoặc luồng. Lớp PdfSaveOptions cho phép bạn kiểm soát việc nén hình ảnh và văn bản, cũng như mã hóa PDF, số trang và các thuộc tính khác.

Mã để chuyển đổi XPS sang PDF trong Java

Đoạn mã này hiệu quả để chuyển đổi tài liệu XPS sang PDF trong Java. Tệp đầu vào được tải bằng lớp XpsDocument và sau đó bạn có thể đặt các thuộc tính khác nhau được hiển thị bởi lớp PdfSaveOptions như chiều cao cây phác thảo, mức mở rộng cây phác thảo, mật khẩu hoặc thuật toán mã hóa. Sau khi chỉ định các giá trị cho các tùy chọn này, hãy tạo PdfDevice và hiển thị tệp PDF đầu ra.

Hướng dẫn này bao gồm các thông tin liên quan đến việc chuyển đổi tệp XPS sang PDF trong Java. Nếu bạn muốn hiểu về chuyển đổi hình ảnh từ EPS sang PNG, hãy tham khảo bài viết trên cách chuyển đổi EPS sang PNG trong Java.

 Tiếng Việt