Cách chuyển đổi hình ảnh EPS sang PNG bằng Java

Hướng dẫn này trình bày thông tin cơ bản về cách chuyển đổi hình ảnh EPS thành PNG bằng Java. Bạn có thể xuất hình ảnh EPS sang PNG trong Java bằng các lệnh gọi API đơn giản trên bất kỳ hệ điều hành nào như Linux, MS Windows và macOS. Bạn có thể tạo hình ảnh PNG với độ trung thực cao vì nó có thể hữu ích cho việc xem trước các tệp PostScript được đóng gói (EPS) mà không cần bất kỳ công cụ hoặc ứng dụng cụ thể nào.

Các bước để chuyển đổi hình ảnh EPS sang PNG bằng Java

  1. Định cấu hình dự án của bạn bằng cách chỉ định tệp JAR Aspose.Page từ Kho lưu trữ Maven
  2. Khởi tạo định dạng ảnh đầu ra là PNG
  3. Khởi tạo đối tượng lớp PsDocument với tệp EPS đầu vào
  4. Tạo đối tượng lớp ImageDevice với kích thước hình ảnh cần thiết
  5. Lưu hình ảnh PNG đã tạo vào đĩa

Để tạo PNG từ EPS bằng Java, trước tiên, chúng tôi sẽ chỉ định định dạng đầu ra bằng cách sử dụng phép liệt kê ImageFormat. Sử dụng lớp FileInputStream, chúng ta sẽ tải tệp EPS đầu vào và khởi tạo một đối tượng của lớp PsDocument. Sau đó, chúng tôi sẽ sử dụng lớp ImageDevice với kích thước hình ảnh cần thiết và lưu hình ảnh PNG đầu ra vào đĩa bằng Java.

Mã để chuyển đổi hình ảnh EPS sang PNG bằng Java

Trong chủ đề trước, chúng ta đã học cách tạo tệp HTML bằng Java. Trong khi đó, chủ đề này về Java tạo PNG từ EPS có thể hữu ích để xem trước các tệp EPS hoặc tạo hình thu nhỏ để hiển thị nội dung.

 Tiếng Việt