Jak przekonwertować XPS na PDF w Javie

Ten samouczek zawiera szczegółowe informacje na temat jak przekonwertować XPS na PDF w Javie. Obejmuje etapowy proces, informacje o konfiguracji środowiska, a także fragment kodu, który można uruchomić, aby zmienić XPS na PDF w Javie. Wystarczy załadować plik źródłowy XPS i wyeksportować go jako plik PDF za pomocą kilku wywołań API.

Kroki, aby przekonwertować XPS na PDF za pomocą Java

  1. Skonfiguruj środowisko systemowe, instalując Aspose.Page do konwersji plików XPS
  2. Zainicjuj strumień wyjściowy PDF, aby utworzyć plik PDF
  3. Załaduj wejściowy plik XPS z klasą XpsDocument
  4. Utwórz instancję obiektu klasy PdfSaveOptions, aby ustawić właściwości pliku PDF
  5. Przekonwertuj plik XPS na format PDF za pomocą obiektu klasy PdfDevice

Te kroki opisują procedurę konwertowania pliku XPS na PDF w Javie. Wystarczy załadować wejściowy plik XPS, określić wymagane cechy pliku PDF i wyeksportować go do pliku lub strumienia. Klasa PdfSaveOptions pozwala kontrolować kompresję obrazów i tekstu, a także szyfrowanie plików PDF, numery stron i inne właściwości.

Kod do konwersji XPS na PDF w Javie

Ten fragment kodu skutecznie konwertuje dokument XPS do formatu PDF w Javie. Plik wejściowy jest ładowany przy użyciu klasy XpsDocument, a następnie można ustawić różne właściwości udostępniane przez klasę PdfSaveOptions, takie jak wysokość drzewa konspektu, poziom rozwinięcia drzewa konspektu, hasło lub algorytm szyfrowania. Po określeniu wartości tych opcji utwórz urządzenie PdfDevice i wyrenderuj wyjściowy plik PDF.

W tym samouczku omówiono informacje związane z konwersją pliku XPS do formatu PDF w języku Java. Jeśli chcesz zrozumieć konwersję obrazów EPS do PNG, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować EPS na PNG w Javie.

 Polski