Giải nén tệp ZIP bằng Python

Bài viết này kèm theo thông tin để trích xuất tệp ZIP bằng Python. Nó bao gồm thuật toán và đoạn mã để phát triển trình mở tệp ZIP bằng Python. Hơn nữa, nó còn xem xét các khả năng ứng biến có thể có để điều chỉnh quy trình lưu trữ ZIP để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Các bước để mở tệp ZIP bằng Python

  1. Chuẩn bị IDE bằng cách cài đặt Aspose.ZIP trong môi trường của bạn để giải nén tệp
  2. Nhận tệp ZIP đầu vào bằng cách khởi tạo một đối tượng của lớp Archive
  3. Gọi phương thức extract_to_directory() để truy xuất tất cả nội dung

Các bước trên cung cấp thông tin tổng quan về cách phát triển trình giải nén ZIP Python. Trước hết, nó làm rõ các cài đặt cần thiết trước để chuẩn bị môi trường. Cuối cùng, kho lưu trữ ZIP nguồn được tải và trích xuất vào đường dẫn và thư mục đã chỉ định.

Mã để giải nén tệp bằng Python

Đoạn mã này minh họa nhiệm vụ giải nén tệp trong Python. Tuy nhiên, bạn có thể ứng biến nó thành phiên bản nâng cao, chẳng hạn như lưu kho lưu trữ nhiều tập vào thư mục đích bằng phương thức save_split(). Tương tự, bạn có thể ghi đầu ra vào luồng hoặc đĩa bằng cách chỉ định đường dẫn.

Bài viết chính xác này đã phác thảo cách tích hợp tính năng Python ZIP opener vào dự án của bạn. Nếu bạn cần giải nén tệp RAR, hãy xem Giải nén tập tin RAR bằng Python.

 Tiếng Việt