Chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python

Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi text thành hình ảnh bằng Python bằng cách làm theo hướng dẫn chính xác này. Nó giải thích thuật toán từng bước và mã mẫu có thể chạy được để xuất TXT sang JPG bằng Python. Trong khi đó, bạn không cần tải xuống hoặc định cấu hình bất kỳ công cụ hoặc plugin nào khác để nhúng tính năng này vào dự án của mình.

Các bước để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python

  1. Thiết lập môi trường bằng cách cài đặt Aspose.Words cho Python qua .NET để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh bằng Python
  2. Truy cập tệp định dạng TXT đầu vào bằng cách sử dụng phiên bản của lớp Document
  3. Lặp lại từng trang của tài liệu bằng vòng lặp for
  4. Kết xuất văn bản thành hình ảnh JPG bằng cách gọi phương thức save

Các bước này trình bày chi tiết về quá trình chuyển đổi văn bản sang PNG bằng Python. Trước hết, tải tệp văn bản nguồn trong khi truy cập nó từ đĩa và sau đó lặp qua từng trang của nó. Sau đó hiển thị hình ảnh đầu ra cho từng trang tương ứng và lưu nó vào đĩa hoặc luồng theo yêu cầu của bạn.

Mã để chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python

Mã mẫu này thể hiện tính năng cơ bản của việc chuyển đổi văn bản sang JPG trong Python. Tuy nhiên, bạn có các tùy chọn khác nhau để sửa đổi luồng chương trình như chỉ hiển thị các trang cụ thể hoặc một phạm vi trang cụ thể dựa trên yêu cầu của bạn. Hơn nữa, bạn cũng có thể tùy chỉnh giao diện hình ảnh bằng cách thêm số trang, đặt phông chữ, v.v.

Bài viết này tập trung vào chi tiết về cách chuyển đổi văn bản thành hình ảnh trong Python. Ngoài ra, nếu bạn muốn chuyển đổi tài liệu Word sang định dạng TXT, hãy xem hướng dẫn trên Trích xuất văn bản từ tài liệu Word bằng Python.

 Tiếng Việt