Cách chuyển đổi bản trình bày sang PDF bằng Python

Chủ đề đơn giản này là về cách chuyển đổi Presentation thành PDF bằng Python bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và định cấu hình môi trường để thực thi mã mẫu. Để chuyển đổi mã dựa trên PPTX sang PDF Python bằng các lệnh gọi API đơn giản, có thể được sử dụng. Ứng dụng có thể được kiểm tra trong bất kỳ hệ điều hành nào được định cấu hình bằng .NET Framework bao gồm MS Windows, Linux hoặc macOS.

Các bước để tạo PowerPoint bằng Python

  1. Thiết lập môi trường để sử dụng Aspose.Slides cho Python qua .NET trong ứng dụng của bạn
  2. Bao gồm không gian tên Aspose.Slides trong dự án của bạn để xuất PPTX sang PDF
  3. Tạo một phiên bản của lớp Presentation để tải bản trình bày nguồn
  4. Tạo một đối tượng lớp PdfOptions để đặt các tùy chọn PDF đầu ra
  5. Đặt mật khẩu truy cập PDF mong muốn
  6. Phương thức Lưu trong Python chuyển đổi PPTX thành PDF

Các bước được đề cập ở trên trong Python chuyển đổi tệp PPT sang PDF bằng giao diện API đơn giản. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình bằng cách tạo đối tượng lớp Trình bày để tải tệp trình bày nguồn có thể ở định dạng ODP, PPT, PPTX, POT hoặc POTX. Phiên bản lớp PdfOptions sẽ được sử dụng để đảm bảo tính bảo mật của tệp PDF đầu ra bằng cách đặt mật khẩu. Cuối cùng, PDF đã chuyển đổi sẽ được lưu trên đĩa bằng phương thức Lưu.

Mã để tạo PPT bằng Python

Bằng cách sử dụng ứng dụng chuyển đổi PPT sang PDF *Python được phát triển. Lớp PdfOptions hiển thị các cài đặt khác nhau như Tuân thủ, JpegQualiy, ImageTransparentColor, SufficientResolution và SaveMetafilesAsPng để tùy chỉnh thêm tệp PDF đầu ra.

Trong bài viết này, chúng tôi đã chứng kiến việc sử dụng ứng dụng chuyển đổi Python PPTX sang PDF có thể được phát triển dễ dàng như thế nào. Nếu bạn muốn tạo tệp bản trình bày bằng Python, hãy tham khảo bài viết trên cách tạo PPT bằng Python.

 Tiếng Việt