Cách chuyển đổi PSD sang PDF trong C#

Trong chủ đề từng bước này, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu cách chuyển đổi PSD thành PDF trong C#. Ứng dụng đã phát triển có thể được sử dụng dễ dàng để lưu PSD dưới dạng PDF bằng C# và có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường được định cấu hình .NET nào bên trong Windows, macOS hoặc Linux.

Các bước để chuyển đổi PSD sang PDF trong C#

  1. Thiết lập môi trường của bạn bằng cách cài đặt Aspose.PSD for .NET từ NuGet
  2. Tải tệp PSD nguồn từ đĩa bằng phiên bản của lớp PsdImage
  3. Sử dụng một thể hiện của lớp PdfDocumentInfo để đặt siêu dữ liệu PDF
  4. Sử dụng lớp tùy chọn PdfOptions để đặt thuộc tính PDF mong muốn
  5. Lưu tệp PDF đã chuyển đổi trên đĩa

Bằng cách sử dụng ứng dụng chuyển đổi C# PSD sang PDF có thể dễ dàng phát triển bằng các bước nêu trên, theo đó quá trình sẽ bắt đầu bằng cách truy cập tệp PSD nguồn từ đĩa. Sau đó, bằng cách sử dụng một phiên bản của các lớp PdfDocumentInfo và PdfOptions, thông tin siêu dữ liệu PDF mong muốn cùng với các thuộc tính khác sẽ được đặt. Cuối cùng, PSD đã tải sẽ được xuất dưới dạng tệp PDF trên đĩa bằng phương thức lưu.

Mã để xuất PSD sang PDF trong C#

Trong ví dụ được đề cập ở trên, quá trình xuất PSD sang PDF bằng C# được thể hiện theo đó phương thức Image.Load() được sử dụng để tải tệp PSD nguồn từ đĩa. Các lớp PdfDocumentInfo và PDFOptions được sử dụng để đặt thông tin siêu dữ liệu như tác giả, từ khóa, chủ đề, tiêu đề, v.v. Lớp PdfOptions được sử dụng để đặt các tùy chọn PDF đầu ra bao gồm cả cài đặt độ phân giải cho tài liệu đầu ra.

Chủ đề đã giải thích cho chúng tôi quá trình chuyển đổi PSD sang PDF bằng C# bằng cách sử dụng phương pháp từng bước. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chuyển đổi PSD sang JPEG, hãy tham khảo bài viết trên cách chuyển đổi PSD sang JPEG trong C#.

 Tiếng Việt