Cách chuyển đổi PSD sang JPEG trong Java

Trong hướng dẫn từng bước đơn giản này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PSD thành JPEG trong Java. Ứng dụng này có thể được sử dụng để dễ dàng lưu PSD dưới dạng JPEG bằng Java. và ứng dụng này có thể được sử dụng trong môi trường .NET Configured bên trong macOS, Linux hoặc Windows.

Các bước để chuyển đổi PSD sang JPEG trong Java

  1. Định cấu hình môi trường của bạn bằng cách cài đặt Aspose.PSD for Java từ trình quản lý kho lưu trữ
  2. Tải tệp PSD nguồn từ đĩa bằng phiên bản lớp PsdImage
  3. Sử dụng lớp tùy chọn JpegOptions để đặt các thuộc tính JPEG mong muốn
  4. Lưu tệp PSD dưới dạng JPEG trên đĩa

Bằng cách làm theo các bước trên Trong ứng dụng chuyển đổi hình ảnh Java PSD sang JPEG có thể dễ dàng phát triển bằng cách sử dụng các lệnh gọi API đơn giản, theo đó quá trình sẽ bắt đầu bằng cách truy cập tệp PSD nguồn từ đĩa. Sau đó, bằng cách sử dụng một đối tượng lớp JpegOptions, các thuộc tính khác nhau cho tệp hình ảnh JPEG đầu ra sẽ được đặt, sau đó lưu tệp PSD đã tải dưới dạng JPEG trên đĩa bằng phương pháp lưu.

Mã để xuất PSD sang JPEG trong Java

Trong mã ví dụ được đề cập ở trên, quá trình chuyển đổi PSD sang JPG bằng cách sử dụng trong Java được thể hiện, theo đó phương thức Image.load() được sử dụng để tải tệp PSD nguồn từ đĩa. Thể hiện của lớp JpegOptions được sử dụng để đặt các thuộc tính như JpegLsAllowedLossyError, chất lượng Jpeg, VectorRasterizationOptions và ResolutionSettings để đặt tên cho một số. Sau khi thiết lập các thuộc tính JPEG cần thiết, tệp JPEG sẽ được xuất và lưu trên đĩa.

Trong chủ đề này, chúng ta đã tìm hiểu về quá trình chuyển đổi PSD sang JPEG bằng Java. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chèn hình mờ hình ảnh vào PSD, hãy tham khảo bài viết trên cách thêm Hình mờ vào PSD trong Java.

 Tiếng Việt