Cách thay đổi siêu dữ liệu PDF bằng Java

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ đề cập đến cách thay đổi siêu dữ liệu PDF bằng Java. Nó có thông tin về cách thiết lập môi trường phát triển, danh sách các tác vụ cần thiết để phát triển ứng dụng và mã mẫu có thể chạy được để chỉnh sửa siêu dữ liệu của PDF bằng Java. Các tùy chọn khác nhau sẽ được thảo luận để làm việc với siêu dữ liệu như thêm thuộc tính và xóa thuộc tính.

Các bước để thay đổi thuộc tính PDF bằng Java

  1. Đặt IDE để sử dụng Aspose.PDF for Java để sửa đổi siêu dữ liệu
  2. Tải tệp PDF nguồn vào đối tượng document để chỉnh sửa thuộc tính
  3. Điền vào đối tượng DocumentInfo bằng cách liên kết nó với tệp PDF đã tải
  4. Cập nhật các thuộc tính mong muốn, chẳng hạn như ngày sửa đổi, chủ đề, tiêu đề, v.v.
  5. Lưu tệp PDF đầu ra với siêu dữ liệu mới

Hướng dẫn này chia nhỏ quy trình thay đổi siêu dữ liệu của PDF bằng Java. Quá trình được bắt đầu bằng cách tải tệp PDF nguồn, sau đó điền vào DocumentInfo từ tệp PDF đã tải. Đối tượng này chứa tất cả các thuộc tính có thể được sửa đổi bằng cách truy cập từng thuộc tính một.

Mã để sửa đổi siêu dữ liệu PDF bằng Java

Việc triển khai ở trên giới thiệu quy trình phát triển trình chỉnh sửa siêu dữ liệu PDF bằng Java. Lớp DocumentInfo chứa các tính năng để sửa đổi và xóa tất cả các thuộc tính cùng một lúc hoặc từng cái một và kiểm tra xem một thuộc tính cụ thể được xác định trước hay thuộc tính tùy chỉnh. Bạn có thể truy cập các thuộc tính đích bằng tên hoặc chỉ mục bạn đã chọn.

Sau khi đọc bài viết này, giờ đây chúng ta đã hiểu khái niệm về PDF meta editor sử dụng Java. Nếu bạn muốn tìm hiểu quy trình thêm hình mờ, hãy tham khảo bài viết trên cách thêm hình mờ vào PDF bằng Java.

 Tiếng Việt