Cách chuyển đổi XPS sang PDF trong C#

Bài viết này được viết để giải thích cách chuyển đổi XPS sang PDF trong C#. Nó bao gồm quy trình từng bước cũng như mã mẫu có thể chạy được để thay đổi XPS thành PDF trong C#. Bạn có thể tải tệp nguồn XPS và xuất nó dưới dạng tệp PDF với một vài dòng mã.

Các bước chuyển đổi XPS sang PDF bằng C#

  1. Định cấu hình môi trường bằng cách cài đặt Aspose.Page để chuyển đổi tệp XPS
  2. Tải tệp XPS đầu vào bằng đối tượng lớp Stream
  3. Khởi tạo đối tượng lớp PdfSaveOptions và đặt các tham số cần thiết
  4. Tạo một thiết bị kết xuất cho định dạng PDF đầu ra
  5. Lưu tệp PDF đầu ra sau khi chuyển đổi tệp XPS

Các bước này tóm tắt chính xác quy trình chuyển đổi tệp XPS thành PDF trong C#. Sử dụng đối tượng lớp Luồng để tải tệp XPS đầu vào, sau đó chỉ định các thuộc tính khác nhau cho tài liệu PDF đầu ra như nén hình ảnh hoặc văn bản, v.v. Sau đó, tạo một thiết bị kết xuất như PdfDevice và xuất tệp PDF đầu ra.

Mã để chuyển đổi XPS sang PDF trong C#

Mã mẫu này có thể được sử dụng để chuyển đổi tài liệu XPS thành PDF trong C#. Hơn nữa, bạn có thể thay đổi giá trị của bất kỳ thuộc tính nào như chất lượng hình ảnh, số trang mà bạn cần chuyển đổi sang định dạng PDF, chi tiết mã hóa, v.v. theo yêu cầu của bạn. Tương tự, bạn có thể đọc và ghi tệp bằng cách sử dụng luồng tệp hoặc luồng bộ nhớ bằng lệnh gọi API đơn giản.

Hướng dẫn này đã cung cấp các chi tiết liên quan đến việc chuyển đổi tệp XPS sang PDF trong C#. Nếu bạn muốn tìm hiểu về chuyển đổi EPS sang TIFF, hãy đọc bài viết trên cách chuyển đổi EPS sang TIFF trong C#.

 Tiếng Việt