Cách chuyển đổi hình ảnh raster sang SVG bằng C#

Hướng dẫn ngắn này hướng dẫn cách chuyển đổi Raster image sang SVG bằng C# bằng cách thực hiện theo các bước chi tiết. Để chuyển đổi raster thành SVG, C# được sử dụng trong ví dụ này bằng một vài dòng mã. Ứng dụng này có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường nào được hỗ trợ .NET bao gồm Windows, Linux và macOS.

Các bước để chuyển đổi hình ảnh raster sang SVG bằng C#

  1. Định cấu hình môi trường dự án để thêm Aspose.Imaging bằng trình quản lý gói NuGet
  2. Tải hình ảnh TIFF nguồn bằng cách sử dụng đối tượng lớp Image
  3. Sử dụng đối tượng lớp SvgOptions để đặt thuộc tính hình ảnh SVG mong muốn
  4. Đặt thuộc tính hình ảnh SVG mong muốn
  5. Chuyển đổi raster sang hình ảnh SVG bằng phương thức Lưu

Để chuyển đổi cài đặt môi trường dựa trên TIFF sang SVG C#, không gian tên, lớp và phương thức được chia sẻ trong các bước trên. Bạn có thể tải bất kỳ loại hình ảnh raster nào bao gồm TIFF, PNG, GIF, JPEG, PSD, WEBP và J2K bằng phương thức Image.Load(). Sử dụng phiên bản SvgOption, các thuộc tính khác nhau của hình ảnh SVG mong muốn được đặt và cuối cùng bạn có thể chuyển đổi Tiff thành SVG bằng phương thức Lưu.

Mã cho Bộ chuyển đổi hình ảnh raster sang SVG trong C#

Trong ứng dụng chuyển đổi C# TIFF sang SVG được phát triển bằng cách sử dụng ví dụ trên, nơi bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh SVG đầu ra bằng cách đặt các thuộc tính khác nhau của phiên bản SvgOptions như MultiPageOptions, TextAsShapes, ResolutionSettings, VectorRasterizationOptions, ColorType, Compression và FullFrame trước khi lưu hình ảnh trên đĩa bằng phương pháp Lưu.

Hướng dẫn rõ ràng này đã hướng dẫn bạn cách sử dụng ứng dụng C# raster to SVG converter có thể được phát triển bằng giao diện API đơn giản. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách cắt ảnh, hãy tham khảo bài viết trên cách cắt ảnh trong C#.

 Tiếng Việt