Cách chuyển đổi JPG sang PDF đen trắng trong C#

Hướng dẫn này cung cấp chi tiết về cách chuyển đổi JPG sang PDF đen trắng trong C#. Bạn sẽ nhận được tất cả các tài nguyên cần thiết để thiết lập cài đặt môi trường, không gian tên, lớp, phương thức quan trọng và trình tự lập trình để hoàn thành tác vụ này. Mô tả cũng sẽ được cung cấp để tùy chỉnh quy trình viết trình chuyển đổi JPG sang Đen trắng PDF này trong C# chỉ với sự trợ giúp của một số lệnh gọi API.

Các bước để chuyển đổi JPG sang PDF đen trắng trong C#

  1. Thiết lập môi trường để thêm Aspose.Imaging bằng trình quản lý gói NuGet
  2. Tải hình ảnh JPG nguồn vào đối tượng lớp Image
  3. Thực hiện truyền hình ảnh đã tải sang đối tượng lớp RasterCachedImage
  4. Lưu trữ dữ liệu hình ảnh nếu nó không được lưu trữ
  5. Sử dụng ngưỡng cố định được xác định trước, nhị phân hóa hình ảnh
  6. Lưu hình ảnh kết quả dưới dạng PDF bằng đối tượng PdfOptions

Các bước này mô tả quy trình thay đổi JPG thành PDF đen trắng bằng cách sử dụng C# theo cách tiếp cận từng bước trong đó môi trường đầu tiên được thiết lập bằng cách thêm các tài nguyên cần thiết vào dự án, sau đó JPG nguồn được tải vào lớp Hình ảnh đối tượng sẽ được thay đổi thành PDF đen trắng. Trong các bước tiếp theo, việc truyền kiểu được thực hiện cho hình ảnh tới RasterCachedImage và sau đó nó được lưu vào bộ nhớ cache để đảm bảo hiệu suất nếu không được thực hiện sớm hơn. Cuối cùng, chúng tôi nhị phân hóa hình ảnh bằng cách sử dụng ngưỡng cố định được xác định trước và sau đó đầu ra cuối cùng được lưu dưới dạng PDF.

Mã để chuyển đổi JPG sang PDF đen trắng trong C#

Mã này tải tệp để chuyển đổi JPG sang PDF đen trắng trong C# bằng cách sử dụng đối tượng lớp Hình ảnh không chỉ hỗ trợ nhiều loại hình ảnh khác mà còn có nhiều chức năng quá tải như bạn có thể tải hình ảnh từ một luồng thay vì tệp trên đĩa và sử dụng tham số LoadOptions bổ sung. Đối tượng LoadOptions này hỗ trợ thiết lập trình xử lý sự kiện tiến trình, chế độ khôi phục dữ liệu, màu nền dữ liệu và gợi ý kích thước bộ đệm.

Hướng dẫn này đã dạy chúng tôi chuyển đổi JPG thành tệp PDF đen trắng. Nếu bạn muốn tìm hiểu quy trình thay đổi kích thước hình ảnh, hãy tham khảo bài viết trên cách thay đổi kích thước hình ảnh trong C#.

 Tiếng Việt