Cách chuyển đổi SVG sang PNG bằng Java

Chủ đề ngắn gọn này là về cách chuyển đổi SVG thành PNG bằng Java bằng cách cung cấp các bước chi tiết cần thiết để định cấu hình môi trường và thực thi mã. Có thể dễ dàng quản lý việc sử dụng Java SVG to PNG bằng một vài dòng mã và nó phù hợp với tất cả các loại ứng dụng dựa trên Java chạy trên nền tảng Windows, Linux hoặc macOS.

Các bước để chuyển đổi SVG sang PNG bằng Java

  1. Định cấu hình dự án bằng cách thêm thư viện Aspose.Imaging từ Kho lưu trữ Maven để chuyển đổi SVG sang PNG
  2. Nhập không gian tên Aspose.Imaging để sử dụng lệnh gọi API trong mã
  3. Tải hình ảnh SVG mẫu bằng phương thức Image class load()
  4. Khởi tạo đối tượng SvgRasterizationOptions để đặt chiều cao và chiều rộng của hình ảnh SVG
  5. Tạo đối tượng PngOptions cho PNG mong muốn
  6. Lưu tệp PNG đã chuyển đổi trên đĩa

Các bước đã nói ở trên trong Java chuyển đổi SVG sang PNG với sự trợ giúp của giao diện API đơn giản và bắt đầu tải tệp SVG nguồn bằng cách sử dụng phương thức load() do lớp Hình ảnh hiển thị. Lớp SvgRasterizationOptions sẽ được sử dụng để đặt chiều rộng và chiều cao của trang SVG. Cuối cùng, đối tượng SvgRasterizationOptions sẽ được chuyển sang đối tượng PngOptions để hiển thị và lưu SVG dưới dạng hình ảnh PNG.

Mã để chuyển đổi SVG sang PNG bằng Java

Để phát triển trình chuyển đổi cho cơ sở mã SVG sang PNG Java đã được sử dụng hiệu quả với sự trợ giúp của các lệnh gọi API đơn giản. Chúng tôi có thể thực hiện thay đổi trong đầu ra bằng cách đặt các thuộc tính bổ sung của lớp SvgRasterizationOptions bao gồm đặt đường viền, hệ số tỷ lệ và màu nền. Ngoài ra, lớp PngOptions hiển thị các tùy chọn để đặt cài đặt độ phân giải, mức độ nén và loại bộ lọc, v.v.

Ví dụ đã dạy rằng để chuyển SVG sang PNG, các ứng dụng dựa trên Java có thể được phát triển trên mọi nền tảng bao gồm MS Windows, macOS hoặc Linux. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách đặt hình mờ cho hình ảnh Tiff, hãy tham khảo bài viết trên cách đặt hình mờ trong TIFF bằng Java.

 Tiếng Việt