Cách nén PNG trong Java

Chủ đề này tập trung vào cách Nén một PNG trong Java. Nó bao gồm tất cả các tài nguyên, lớp, phương thức cần thiết và mã ví dụ hoạt động để nén PNG bằng Java. Ứng dụng đã tạo có thể được sử dụng trong bất kỳ môi trường tuân thủ Java nào bên trong Windows, macOS hoặc Linux.

Các bước để nén PNG bằng Java

  1. Thiết lập môi trường bằng cách thêm Aspose.Imaging for Java bằng trình quản lý kho lưu trữ
  2. Tải tệp hình ảnh PNG nguồn bằng cách sử dụng phiên bản của lớp Image
  3. Sử dụng một phiên bản của lớp PngOptions để đặt tỷ lệ nén cùng với các thuộc tính khác
  4. Lưu tệp PNG đã nén trên đĩa

Bằng cách tuân thủ các bước đã nói ở trên, bạn có thể dễ dàng quản lý nén PNG trong Java bằng cách sử dụng phương pháp từng bước, theo đó chúng tôi định cấu hình môi trường ban đầu bằng cách đưa các tài nguyên cần thiết vào bên trong dự án. Sau đó, chúng tôi sẽ truy cập hình ảnh PNG nguồn từ đĩa bằng cách sử dụng một thể hiện của lớp Hình ảnh, sau đó sử dụng một thể hiện của lớp PngOptions để định cấu hình tỷ lệ nén cùng với các thuộc tính liên quan khác. Cuối cùng, hình ảnh PNG được nén sẽ được lưu trên đĩa dựa trên cài đặt Pngoptions.

Mã để nén PNG bằng Java

Mã ví dụ này có thể được sử dụng để nén tệp PNG trong Java bằng các lệnh gọi API rất đơn giản. Lớp Hình ảnh bao gồm nhiều hàm quá tải có thể được sử dụng để tải hình ảnh từ luồng kết hợp với các tham số LoadOptions bổ sung để hỗ trợ các loại hình ảnh khác. Lớp PngOptions hiển thị các phương thức để đặt các thuộc tính như loại màu, tỷ lệ nén, tùy chọn rasterization vector, v.v., để đặt tên cho một số.

Trong chủ đề này, chúng ta đã học về cách thực hiện nén PNG bằng cách sử dụng Java. Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách chuyển đổi PNG thành ICON, hãy tham khảo bài viết trên cách chuyển đổi PNG thành ICON trong Java.

 Tiếng Việt