Cách mở tệp MSG mà không cần Outlook trong C#

Hướng dẫn ngắn này chứa thông tin về cách mở tệp MSG mà không cần Outlook trong C#. Bạn sẽ nhận được thông tin chi tiết về cài đặt môi trường, quy trình từng bước và mã mẫu có thể chạy được để mở tệp MSG trong C#. Bạn sẽ học cách đọc và hiển thị các thuộc tính khác nhau của tệp MSG cũng như chi tiết của tệp đính kèm trong MSG đã tải.

Các bước để mở tệp Outlook MSG trong C#

  1. Thiết lập môi trường bằng cách thêm Aspose.Email for .NET để đọc tệp MSG
  2. Tải tệp MSG nguồn vào đối tượng lớp MapiMessage
  3. Đọc và hiển thị các thuộc tính khác nhau của tệp MSG đã tải
  4. Phân tích cú pháp qua tất cả attachments trong tệp MSG
  5. Đọc và hiển thị các thuộc tính khác nhau của từng tệp đính kèm trong tệp MSG

Các bước này giải thích cách mở tệp MSG trong C# và truy xuất các thuộc tính của nó. Trước tiên, bạn có thể tải tệp MSG vào đối tượng MapiMessage, sau đó truy xuất các thuộc tính của nó cùng với các chi tiết đính kèm. Lưu ý rằng phương thức MapiMessage.Load() có nhiều chức năng quá tải hỗ trợ các tùy chọn tải khác nhau bằng cách sử dụng đối tượng lớp LoadOptions như đặt định dạng tin nhắn và mã hóa văn bản ưa thích.

Mã để đọc tệp Outlook MSG trong C#

Mã này trình bày cách mở tệp Outlook MSG trong C#. Bạn có thể hiển thị nhiều thuộc tính khác như thông tin thanh toán, loại nội dung, thời gian gửi khách hàng, công ty và chủ đề hội thoại, v.v. Bạn cũng có thể đặt các thuộc tính nếu cần và sử dụng các phương thức khác nhau trong bộ sưu tập tệp đính kèm để thêm, chèn và xóa tệp đính kèm.

Bài viết này đã dạy chúng tôi cách mở tệp Outlook MSG mà không cần Outlook trong C#. Nếu bạn muốn tìm hiểu quy trình chuyển đổi EML thành tệp MSG, hãy tham khảo bài viết trên cách chuyển đổi EML sang MSG bằng C#.

 Tiếng Việt