Cách tạo mã QR bằng Python

Hướng dẫn đơn giản này cung cấp thông tin chi tiết về cách tạo QR Code bằng Python. Bạn có thể dễ dàng phát triển Trình tạo mã QR bằng Python bằng cách sử dụng lệnh gọi API đơn giản có thể dùng trong môi trường dựa trên Windows, macOS hoặc Linux được định cấu hình bằng Python3 và JDK. Trong ví dụ sau, chúng tôi đã tập trung vào việc tạo loại mã QR nhưng API cung cấp hỗ trợ rộng rãi cho Barcode types khác bao gồm Mã GS1, Mã 128 và nhiều mã khác.

Các bước để tạo mã QR bằng Python

  1. Thiết lập Python3 và Aspose.Barcode cho Python bằng cách làm theo hướng dẫn
  2. Khởi tạo đối tượng BarcodeGenerator và đặt EncodeTypes.QR làm loại Mã vạch mong muốn
  3. Đặt mã văn bản và xuất độ phân giải hình ảnh Mã QR
  4. Đặt loại hình ảnh Mã QR đầu ra là PNG và đường dẫn của nó
  5. Bằng cách sử dụng phương thức Lưu trong Python tạo hình ảnh Mã QR trên đĩa

Các bước trên trong Python tạo Mã QR với sự trợ giúp của lệnh gọi API đơn giản và làm theo các bước được đề cập. Chúng tôi sẽ bắt đầu quá trình bằng cách thiết lập môi trường và sau đó thể hiện của lớp BarcodeGenerator sẽ được sử dụng để đặt loại mã hóa Mã vạch mong muốn. Trong các bước sau, chúng tôi sẽ đặt văn bản mã QR và độ phân giải hình ảnh đầu ra. Độ phân giải hình ảnh mặc định là 96 nếu không được đặt nhưng nó có thể được tùy chỉnh. Ở bước cuối cùng, Trình tạo QR Python sẽ lưu mã trên đĩa ở định dạng PNG.

Mã để phát triển Trình tạo mã QR bằng Python

Trong Trình tạo mã QR Python đã được phát triển bằng cách sử dụng các lệnh gọi API đơn giản có thể tạo ra hình ảnh mã QR ở định dạng PNG một cách hiệu quả. API có khả năng hỗ trợ nhiều loại Mã vạch có thể được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau. Bạn cũng có thể tùy chỉnh đầu ra Mã QR bằng cách đặt các tham số khác nhau như Tham số Codetext, Tham số Bưu điện, Tham số DataMatrix, Tham số Codablock và nhiều tham số khác.

Trong ví dụ này, chúng tôi đã phát triển một ứng dụng sử dụng mã Python để tạo Mã QR mà không phụ thuộc vào bất kỳ công cụ của bên thứ ba nào. Nếu bạn muốn đọc thông tin Mã vạch, hãy tham khảo bài viết trên cách đọc mã vạch bằng Python.

 Tiếng Việt