ลบส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C#

บทความนี้แนะนำวิธี ลบส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C# มีทรัพยากรที่จำเป็นในการกำหนดค่า IDE รายการขั้นตอนที่กำหนดกระบวนการ และโค้ดตัวอย่างที่รันได้เพื่อ ลบส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C# คุณจะได้เรียนรู้การลบส่วนหัวและส่วนท้ายทั้งหมดโดยไม่มีตัวกรองใดๆ หรือลบส่วนหัวและส่วนท้ายที่เลือกโดยยึดตามหน้าแรก หน้าคู่ หน้าคี่ และส่วนหัวหรือส่วนท้ายหลัก

ขั้นตอนในการลบส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C#

  1. ตั้งค่า IDE เพื่อใช้ Aspose.Words for .NET เพื่อลบส่วนหัวและส่วนท้าย
  2. โหลดไฟล์ Word ลงในออบเจ็กต์ Document ที่มีส่วนหัวและส่วนท้ายประเภทต่างๆ
  3. แยกส่วนทั้งหมดในเอกสาร
  4. ลบ HeadersFooters ที่ต้องการโดยใช้ HeaderFooterType จากแต่ละส่วน
  5. บันทึกไฟล์ Word เอาต์พุตหลังจากลบส่วนหัวและส่วนท้ายแล้ว

ขั้นตอนเหล่านี้ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ วิธีลบส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C# คุณสามารถเริ่มกระบวนการด้วยการโหลดไฟล์ Word ลงในคลาส Document และวนซ้ำทุกส่วน สำหรับแต่ละส่วน ให้เรียกใช้เมธอด Clear() เพื่อลบส่วนหัวและส่วนท้ายทั้งหมด หรือเข้าถึงแต่ละส่วนก่อนที่จะลบออก

รหัสเพื่อลบส่วนหัวและส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C#

ส่วนของโค้ดนี้ช่วยเหลือใน วิธีลบส่วนท้ายใน Word โดยใช้ C# หรือส่วนหัว หากจำเป็น คุณสามารถลบส่วนหัวหรือส่วนท้ายที่เลือกได้โดยใช้ตัวแจงนับ HeaderFooterType หากหน้าแรกแตกต่างกัน ให้ใช้ตัวเลือก HeaderFirst/FooterFirst หากมีหน้าคู่/คี่ต่างกัน ให้ใช้ HeaderPrimary/FooterPrimary สำหรับหน้าคี่ และใช้ HeaderEven/FooterEven สำหรับหน้าคู่ หากต้องการลบทั้งหมด ให้ล้างคอลเลกชัน HeadersFooters ของส่วนโดยการเรียกเมธอด Clear()

บทความนี้ได้อธิบายเกี่ยวกับการลบส่วนหัวและส่วนท้ายออกจากเอกสาร Word หากต้องการลบหน้าว่างออกจากไฟล์ Word โปรดดูบทความเกี่ยวกับ วิธีลบหน้าว่างใน Word โดยใช้ C#

 ไทย