Jak skompresować plik PNG w Javie

W tym temacie skupiono się na tym, jak skompresować PNG w Javie. Obejmuje wszystkie wymagane zasoby, klasy, metody i działający przykładowy kod do kompresji PNG przy użyciu Javy. Wygenerowana aplikacja może być używana w dowolnym środowisku zgodnym z Javą w systemie Windows, macOS lub Linux.

Kroki, aby skompresować PNG za pomocą Java

  1. Skonfiguruj środowisko, dodając Aspose.Imaging for Java za pomocą menedżera repozytoriów
  2. Załaduj źródłowy plik obrazu PNG, używając instancji klasy Image
  3. Użyj instancji klasy PngOptions, aby ustawić współczynnik kompresji wraz z innymi właściwościami
  4. Zapisz skompresowany plik PNG na dysku

Stosując się do wyżej wymienionych kroków, możesz łatwo zarządzać kompresją PNG w Javie, stosując podejście krok po kroku, w którym wstępnie konfigurujemy środowisko, włączając wymagane zasoby do projektu. Następnie uzyskamy dostęp do źródłowego obrazu PNG z dysku za pomocą instancji klasy Image, po której następuje użycie instancji klasy PngOptions w celu skonfigurowania współczynnika kompresji wraz z innymi powiązanymi właściwościami. Na koniec skompresowany obraz PNG zostanie zapisany na dysku w oparciu o ustawienia Pngoptions.

Kod do kompresji PNG przy użyciu Java

Ten przykładowy kod może być użyty do kompresji pliku PNG w Javie przy użyciu bardzo prostych wywołań API. Klasa Image składa się z wielu funkcji przeciążenia, których można użyć do załadowania obrazów ze strumienia w połączeniu z dodatkowymi parametrami LoadOptions w celu obsługi innych typów obrazów. Klasa PngOptions udostępnia metody ustawiania właściwości, takich jak typ koloru, stopień kompresji, opcje rasteryzacji wektorów itp., by wymienić tylko kilka.

W tym temacie dowiedzieliśmy się, jak uzyskać kompresję PNG przy użyciu języka Java. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o konwertowaniu PNG na IKONĘ, zapoznaj się z artykułem na jak przekonwertować PNG na ICON w Javie.

 Polski