Πώς να μετατρέψετε εικόνα EPS σε PNG χρησιμοποιώντας Java

Αυτό το σεμινάριο καλύπτει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο μετατροπής της εικόνας EPS σε PNG χρησιμοποιώντας Java. Μπορείτε να εξάγετε εικόνα EPS σε PNG σε Java χρησιμοποιώντας απλές κλήσεις API σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα όπως Linux, MS Windows και macOS. Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνα PNG με υψηλή πιστότητα, καθώς μπορεί να είναι χρήσιμη για την προεπισκόπηση των αρχείων Encapsulated PostScript (EPS) χωρίς να χρειάζεστε κάποιο συγκεκριμένο εργαλείο ή εφαρμογή.

Βήματα για τη μετατροπή εικόνας EPS σε PNG χρησιμοποιώντας Java

  1. Διαμορφώστε το έργο σας καθορίζοντας το αρχείο JAR Aspose.Page από το Maven Repository
  2. Αρχικοποιήστε τη μορφή εικόνας εξόδου ως PNG
  3. Αρχικοποίηση αντικειμένου κλάσης PsDocument με αρχείο εισόδου EPS
  4. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο κλάσης ImageDevice με τις απαραίτητες διαστάσεις εικόνας
  5. Αποθηκεύστε την εικόνα PNG που δημιουργήθηκε στο δίσκο

Για να δημιουργήσουμε PNG από EPS χρησιμοποιώντας Java, πρώτα θα καθορίσουμε τη μορφή εξόδου χρησιμοποιώντας την απαρίθμηση ImageFormat. Χρησιμοποιώντας την κλάση FileInputStream, θα φορτώσουμε το αρχείο εισόδου EPS και θα αρχικοποιήσουμε ένα αντικείμενο της κλάσης PsDocument. Στη συνέχεια, θα χρησιμοποιήσουμε την κλάση ImageDevice με τις απαραίτητες διαστάσεις εικόνας και θα αποθηκεύσουμε την εικόνα PNG εξόδου στο δίσκο χρησιμοποιώντας Java.

Κώδικας για μετατροπή εικόνας EPS σε PNG χρησιμοποιώντας Java

Στο προηγούμενο θέμα, μάθαμε το πώς να δημιουργήσετε ένα αρχείο HTML χρησιμοποιώντας Java. Ενώ, αυτό το θέμα σχετικά με το Java δημιουργία PNG από EPS μπορεί να είναι χρήσιμο για την προεπισκόπηση των αρχείων EPS ή τη δημιουργία μικρογραφιών για την εμφάνιση των περιεχομένων.

 Ελληνικά