Πώς να ανοίξετε αρχείο MSG χωρίς Outlook σε C#

Αυτό το σύντομο σεμινάριο περιέχει πληροφορίες σχετικά με πώς να ανοίξετε το αρχείο MSG χωρίς το Outlook σε C#. Θα λάβετε λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις περιβάλλοντος, μια σταδιακή διαδικασία και ένα δείγμα κώδικα με δυνατότητα εκτέλεσης για άνοιγμα αρχείου MSG σε C#. Θα μάθετε να διαβάζετε και να εμφανίζετε διαφορετικές ιδιότητες του αρχείου MSG καθώς και τις λεπτομέρειες των συνημμένων στο φορτωμένο MSG.

Βήματα για το άνοιγμα του αρχείου MSG του Outlook σε C#

  1. Δημιουργήστε το περιβάλλον προσθέτοντας το Aspose.Email for .NET για να διαβάσετε ένα αρχείο MSG
  2. Φορτώστε το αρχείο προέλευσης MSG σε ένα αντικείμενο κλάσης MapiMessage
  3. Διαβάστε και εμφανίστε διαφορετικές ιδιότητες του φορτωμένου αρχείου MSG
  4. Αναλύστε όλα τα attachments στο αρχείο MSG
  5. Διαβάστε και εμφανίστε διαφορετικές ιδιότητες κάθε συνημμένου στο αρχείο MSG

Αυτά τα βήματα εξηγούν πώς να ανοίξετε το αρχείο MSG σε C# και να ανακτήσετε τις ιδιότητές του. Αρχικά, μπορείτε να φορτώσετε το αρχείο MSG στο αντικείμενο MapiMessage και στη συνέχεια να ανακτήσετε τις ιδιότητές του μαζί με τις λεπτομέρειες του συνημμένου. Σημειώστε ότι η μέθοδος MapiMessage.Load() έχει πολλαπλές υπερφορτωμένες συναρτήσεις που υποστηρίζουν διαφορετικές επιλογές φόρτωσης χρησιμοποιώντας το αντικείμενο κλάσης LoadOptions, όπως ορίζοντας τη μορφή μηνύματος και την προτιμώμενη κωδικοποίηση κειμένου.

Κώδικας για ανάγνωση αρχείων MSG του Outlook σε C#

Αυτός ο κώδικας δείχνει πώς να ανοίξετε το αρχείο MSG του Outlook σε C#. Μπορείτε να εμφανίσετε πολλές άλλες ιδιότητες, όπως πληροφορίες χρέωσης, τύπο σώματος, χρόνο υποβολής πελάτη, εταιρείες και θέμα συνομιλίας, για να αναφέρουμε μερικές. Μπορείτε επίσης να ορίσετε τις ιδιότητες εάν απαιτείται και να χρησιμοποιήσετε διαφορετικές μεθόδους στη συλλογή συνημμένων για να προσθέσετε, να εισαγάγετε και να αφαιρέσετε τα συνημμένα.

Αυτό το άρθρο μας δίδαξε πώς να ανοίγουμε το αρχείο MSG του Outlook χωρίς το Outlook σε C#. Εάν θέλετε να μάθετε τη διαδικασία μετατροπής ενός EML σε αρχείο MSG, ανατρέξτε στο άρθρο στο πώς να μετατρέψετε EML σε MSG χρησιμοποιώντας C#.

 Ελληνικά